Strona Główna » Cytaty » Kurt Cobain

Kurt Cobain

Kurt Cobain
5 (100%) 1 oceny

 

Kurt Cobain

Cytaty Kurt Cobain

Le­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę.

Kurt Cobain

Nie mu­simy się rozmnażać,
możemy po­sadzić dom,
możemy wy­budo­wać drzewo.
W su­mie jest mi to obojętne.

Kurt Cobain

Le­piej spłonąć od ra­zu, niż tlić się powoli…

Kurt Cobain

Myślę, że jes­tem głupi al­bo tyl­ko szczęśliwy…

Kurt Cobain

Cza­sami coś w nas umiera i nie chce zmartwychwstać.

Kurt Cobain

Przez całe mo­je życie nie wie­rzyłem w większość rzeczy, które wyczy­tywałem w podręczni­kach od his­to­rii i w to, cze­go uczy­li mnie w szko­le. Te­raz do mnie do­tarło, że nie mam pra­wa, by osądzać ko­goś na pod­sta­wie te­go, co o nim czy­tałem. Nie mam pra­wa do osądza­nia cze­gokol­wiek. Oto lek­cja, którą otrzymałem.

Kurt Cobain

Prag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanie oso­by, którą się jest.

Kurt Cobain

Wolę um­rzeć niż być trendy.

Kurt Cobain

Mo­ja gra na gi­tarze chy­ba się pop­ra­wiła, więc byłem w mniej­szej ma­niakal­nej dep­resji, ale da­lej nie miałem żad­nych przy­jaciół, wszys­tkich niena­widziłem, bo by­li ta­cy fałszywi.

Kurt Cobain

Wszys­cy każde­go dnia prze­mie­rza­my niebo i wszys­cy brniemy przez piekło

Kurt Cobain

Niena­widzę Ma­my. Niena­widzę Ta­ty. Ta­ta niena­widzi Ma­my. Ma­ma niena­widzi Ta­ty. To właśnie spra­wia, że chcesz być tak smutnym.

I ha­te Mom. I ha­te Dad. Dad ha­tes Mom. Mom ha­tes Dad. It just ma­kes you want to be so sad. (ang.)

Kurt Cobain

Apa­tia mo­jego po­kole­nia. Ob­rzydza mnie. Ob­rzydza mnie też mo­ja włas­na apa­tia, by­cie tchórzli­wym i nie prze­ciw­sta­wianie się ra­siz­mo­wi, sek­sizmo­wi i wszys­tkim in­nym -iz­mom, na które kon­trkul­tu­ra narze­ka od lat.

Kurt Cobain

Jes­tem naj­lep­szy w tym, co ro­bię naj­gorzej i z tym da­rem czuję się błogosławiony.

Kurt Cobain

Jes­tem grun­gem, a sko­ro grun­ge to śmiecie, to jes­tem z te­go dumny.

Kurt Cobain

Mu­zyka punk jest wol­na, każde zag­ra­nie na gi­tarze, in­ny chwyt… to już ko­lej­na odmiana.

Kurt Cobain

A ten krótki postój, który na­zywa­my życiem i którym tak się strasznie mar­twi­my, to nic in­ne­go jak tyl­ko niewiel­ka weeken­do­wa od­siad­ka w pud­le w porówna­niu z tym, co przyj­dzie wraz ze śmiercią.

Kurt Cobain

Myślę, że jes­tem głupi al­bo może tyl­ko szczęśli­wy .

I think I’m dumb or maybe just hap­py . ( ang. )

Kurt Cobain

Jes­tem znacznie szczęśliw­szym fa­cetem, niż ludzie myślą.

Kurt Cobain

Jeśli będziesz kiedyś w pot­rze­bie, proszę, nie wa­haj się za­pytać naj­pierw ko­goś innego.

Kurt Cobain

Ludzie mają życie za coś święte­go, wy­daje im się, że jest to ich je­dyna szan­sa i muszą je dob­rze wy­korzys­tać, zro­bić na wszys­tkich wrażenie…A ja uważam, ze to jest za­led­wie krótki przys­ta­nek w drodze do życia po śmier­ci.To ta­ki mały spraw­dzian, żeby zo­baczyć jak radzi­my so­bie z rzeczywistością.

Kurt Cobain

Dziękuję za tra­gedię. Pot­rze­buję te­go dla swo­jej sztuki.

Kurt Cobain

Gwałt jest jedną z naj­bar­dziej prze­rażających zbrod­ni na ziemi, a zdarza się co kil­ka minut.

Kurt Cobain

O mnie Agnieszka Kwiatowa

Drogi czytelniku gifyagusi.pl, sprawdź moje pozostałe wpisy i artykuły na tej stronie. Dołącz do czytelników najważniejszych informacji już teraz. Obserwuj moje najnowsze wpisy na stronie poprzez portale społecznościowe. Podziel się interesującym wpisem ze swoimi znajomymi już teraz. Oprócz pięknych animowanych gifów umieszczam tutaj także poradniki i publikacje, które z pewnością Cię zaciekawią.

Zapraszam Cię do przeczytania moich innych artykułów na tej stronie, znajdziesz tutaj recenzje, porady, śmieszne filmiki, gify oraz wiele innych. Sprawdź moje kategorie lub skorzystaj z wyszukiwarki w serwisie.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*