Nowości
Home » Zdrowie i Medycyna » Prawidłowe Łączenie Pokarmów

Prawidłowe Łączenie Pokarmów Obecnie brak ocen.

Ocena użytkowników

Nieprawidłowe łączenie produktów skraca życie?!

Różne pokarmy potrzebują odpowiednio dobranych soków trawiennych. Do strawienia białka, skrobi, tłuszczu żołądek wytwarza soki trawienne osobno dla białka, osobno dla skrobi itd.

Łącząc więc  w jednym posiłku na przykład białko i skrobie, nie dajemy żołądkowi możliwości ich strawienia – przeszkadzają sobie nawzajem! W takich warun­kach (łącze­nia róż­nych pokar­mów) nie wszyst­kie pokarmy są jed­na­kowo tra­wione. A nie­które z nich stają się nie do stra­wie­nia ule­gają pro­ce­som, gnil­nym i wywo­łują nad­fer­men­ta­cję.

W nie strawionym jedzeniu zaczynają się rozwijać drobnoustroje, zatruwające organizm toksynami.

Należy wie­dzieć, że tra­wie­nie pra­wie każ­dej sub­stan­cji pokar­mo­wej odbywa się stop­niowo i każdy z eta­pów wymaga innego enzymu. I przez to każdy wcho­dzący do akcji enzym może sku­tecz­nie wypeł­nić swoje zada­nie, jeśli jego poprzed­nik także zro­bił, co do niego należy.

Enzymy Tra­wienne — działanie

Jeśli białko nie zostało roz­ło­żone przez pek­tyny, to enzym, który je roz­kłada na ami­no­kwasy nie będzie mógł wyko­nać swo­jej roli. Pep­syna działa w środo­wi­sku kwa­śnym, a odczyn alka­liczny obecny w żołądku unie­moż­liwi jej roz­ło­że­nie białka.

Tra­wie­nie Skrobi

Ptia­lina, enzym zawarty w ślinie, już w ustach roz­po­czyna pro­ces roz­kładu skrobi na gli­kozę. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że może dzia­łać tylko w środo­wi­sku łagod­nie alka­licz­nym. Nisz­czy ją zarówno kwas jak i silna reak­cja zasa­dowa. Jeśli więc pokarm skro­biowy został zmie­szany z kwa­sem, to blo­kuje on dzia­ła­nie ptia­liny i cała skro­bia prze­cho­dzi do żołądka w sta­nie nie stra­wio­nym. Tam po pew­nym cza­sie wywo­łuje nadfermentację.

Tra­wie­nie Białka

Tra­wie­nie białka roz­po­czyna się w żołądku pod wpły­wem pep­syny i prze­biega pra­wi­dłowo w obec­no­ści kwasu sol­nego. Jed­nak nad­miar kwasu hamuje jej aktyw­ność. Jeżeli więc spo­żywa się kwas razem z biał­kami, to unie­moż­li­wia się ich trawienie. Błę­dem jest więc popi­ja­nie dań biał­ko­wych i skro­bio­wych sokami z kwa­śnych owo­ców (np. poma­rań­cze, grejp­fruty), a także kom­po­tem czy wodą z cytryną. Nie należy też spo­ży­wać ich razem z sałat­kami przy­pra­wia­nymi sokiem cytry­no­wym czy octem.

Tra­wie­nie Tłuszczów

Tra­wie­nie tłusz­czów zaczyna się dopiero w dwu­nast­nicy pod wpły­wem soku trzust­ko­wego, ale zanim tam się znaj­dzie — hamuje w żołądku wydzie­la­nie pep­syny i innych soków żołąd­ko­wych, co o dwie godziny opóź­nia tra­wie­nie innych, znaj­du­ją­cych się tam pokar­mów — białka, mięsa.

Łącze­nie Grup Pokarmów

Im wię­cej pokar­mów z róż­nych grup wpro­wa­dza się jed­no­cze­śnie, tym wię­cej wytwa­rza się bak­te­rii gnil­nych i fer­men­ta­cyj­nych. Enzymy stają się wów­czas obezwładnione.

Kiedy Dzia­łają Enzymy

W każ­dej fazie tra­wie­nia mięsa, jajek, mleka inna jest siła dzia­ła­ją­cych na nie enzy­mów. Na mleko naj­sil­niej działa sok żołąd­kowy dopiero w ostat­niej godzi­nie tra­wie­nia, a na mięso w pierw­szej. Nie należy więc jadać ich razem, gdyż to dez­or­ga­ni­zuje pro­cesy tra­wie­nia wszyst­kich trzech sub­stan­cji białkowych.

Prze­rwy Pomię­dzy Posiłkami

Pomię­dzy posił­kami należy robić odpo­wied­nio długą prze­rwę, dla­tego też nie należy jadać dru­gich śnia­dań i pod­wie­czor­ków, gdyż pokarmy na pół prze­tra­wione mie­szają się ze świe­żymi i wytwa­rza się szko­dliwa dla zdro­wia sytuacja.

Kiedy Jeść Owoce

Owoce należy spo­ży­wać w cha­rak­te­rze osob­nego posiłku, ich skład­niki bowiem — skro­bia, cukier, białko — nie har­mo­ni­zują z żadnym innym pokar­mem i jada­jąc je z innymi arty­ku­łami spo­żyw­czymi, utrud­nia się tra­wie­nie jed­nych i drugich.

Owoce, do któ­rych spo­ży­cia zachęca łatwość tra­wie­nia, nie ule­gają roz­kła­dowi w ustach ani żołądku, szybko prze­cho­dzą do jelita i tam zostają łatwo i szybko stra­wione przy wyko­rzy­sta­niu całej ich masy, która zostaje przy­swo­jona przez krew i tkanki. Zmie­szane z innymi pokar­mami tracą część swych bar­dzo cen­nych wartości.

Jak łączyć więc prawidłowo produkty?

Dobre połą­cze­nie to: warzywa z biał­kiem lub ze skro­bią, a także z tłusz­czem — ole­jami. Dobrym zesta­wem są także różne warzywa w jed­nej potra­wie czy posiłku, ale nie należy mie­szać wię­cej niż czte­rech skład­ni­ków nawet spo­śród dopusz­czal­nych.

Przy każ­dym posiłku naj­le­piej jadać tylko jeden rodzaj białka lub jeden rodzaj skrobi.

Warto wie­dzieć, że:

tłuszcz opóź­nia tra­wie­nie białka i skrobi, uła­twia nato­miast tra­wie­nie i przy­swa­ja­nie warzyw,

cukier dez­or­ga­ni­zuje pro­ces tra­wie­nia innego pokarmu, owo­ców, warzyw, białka i skrobi.

Alko­hol strąca pep­synę i unie­moż­li­wia stra­wie­nie każ­dego białka.

Jakie są Skutki nieprawidłowego łączenia pokarmów?

Trwała walka organizmu z ciężkostrawnymi mieszankami pokarmów oraz toksycznymi produktami ich rozpadu prowadzi do spadku odporności organizmu, obniżenia energii życiowej i sił. Organizm przeżywa kryzys żołądkowy, co objawia się gazami, odbiciami oraz zgagą tak mocną i kwaśną, że piecze w gardle i nosie.

Dla pozbycia się tej trucizny, organizm potrzebuje ogromnej ilości energii. Jeśli przy tym nie dostaje on pełnowartościowych składników odżywczych – surowych warzyw i owoców, zaczyna zużywać rezerwy.

Z upływem lat rezerwy się wyczerpują, odporność spada, organizm przedwcześnie się starzeje, staje się bezbronny wobec chorób.

Gdy prawidłowo zestawimy produkty w posiłku, zgaga i odbicia zginą bezpowrotnie. Podstawowym zadaniem prawidłowego odżywiania jest zapobieganie fermentacji i toksycznego rozkładu pożywienia w organizmie.
Prawidłowe łączenie pokarmów nie jest pomysłem ostatnich lat. Już w 1939 roku amerykański lekarz Howard Hay napisał książkę, w której wskazywał  na głównego winowajcę niestrawności, zgagi i wielu innych kłopotów z trawieniem, właśnie nieprawidłowe łączenie pokarmów.

Produkty przetworzone, które skracają nam czas przygotowania naszego posiłku zawierają jednak wiele składników, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia.

Żołądki ludzi, którzy łączą różne produkty w jednym posiłku, zamieniają się w śmietniska.

Fermentacja i gnicie są tam nieuniknione.

Owoce należy spo­ży­wać same,  wtedy są naj­zdrow­sze, gdy są spo­ży­wane oddziel­nie bądź z innymi owo­cami tego samego stop­nia kwaśności.

Przeanalizujmy ulubiony posiłek większości ludzi – kanapkę (chleb posmarowany masłem z wędliną i serem) popijaną herbatą, kawą, colą lub innym napojem. Chleb należy do węglowodanów, masło do tłuszczy, a wędlina do grupy białkowej. Połączenie tych produktów tworzy w żołądku ciężko strawną mieszankę.

Zgodnie z fizjologią pracy układu pokarmowego węglowodany są trawione w jamie ustnej i częściowo w dwunastnicy. Białka w żołądku i dwunastnicy – przy czym w żołądku i dwunastnicy dla strawienia białka wytwarzane są różne soki trawienne, które do trawienia potrzebują różną ilość czasu. Masło dostając się do żołądka hamuje działanie tych soków. Proces trawienia pokarmu jest zahamowany i pożywienie zalega w żołądku. Popijając to wszystko płynem (herbatą, kawą itp.) zmywamy niestrawiony pokarm i kwaśny sok żołądkowy z żołądka do dwunastnicy. W dwunastnicy istnieje odczyn zasadowy, kwaśny sok żołądkowy przedostaje się do dwunastnicy i „zjada” jej śluzówkę, co na początku powoduje jej zapalenie, a z biegiem czasu owrzodzenie. Dalej z dwunastnicy niestrawione resztki pokarmu dostają się do jelita grubego, gdzie niestrawiony chleb gnije, a wędlina tworzy „osad” i kamienie kałowe.

Niektórzy nie wyobrażają sobie życia bez kanapki. Ja również nie jestem ich przeciwnikiem.   Chleb posmarowany masłem z pomidorem lub ogórkiem, albo plasterek sera lub plasterek  wędliny zawinięty w liść sałaty – takie kanapki można jeść. Natomiast nie ma bardziej szkodliwego połączenia dla układu pokarmowego niż zjedzone razem chleb, masło i wędlina. W związku z tym, że takiego rodzaju kanapki większość z was spożywa na co dzień chcę  pokrótce wam opisać  jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia niesie połączenie produktów podobnego rodzaju.

Ważnym faktem w spożywanym pokarmie nie jest to, ile kalorii on posiada, a ile energii organizm może otrzymać przy jego trawieniu. Chociaż produkty pochodzenia roślinnego posiadają mniej kalorii organizm przy ich trawieniu otrzymuje więcej energii, dlatego po spożyciu na przykład talerza kaszy gryczanej  czy sałatki człowiek czuje się lekko chce mu się pracować, podczas gdy po zjedzeniu kawałka mięsa, myśli o wypiciu kawy  lub zjedzeniu czegoś  słodkiego i najlepiej położyłby się spać!  W świadomości wielu ludzi spożycie mięsa jest kojarzone z przypływem sił i energii. W rzeczywistości tak nie jest, dlatego że mięso tylko pobudza układ nerwowy – działa na zasadzie środka narkotycznego.

W produktach żywieniowych ważny jest bilans składników: białka, węglowodanów, tłuszczów, soli mineralnych, witamin i mikroelementów. Jeśli ich ilość jest zbilansowana (tak jak przy odżywianiu się naturalnymi produktami), to organizm traci znikome ilości energii na ich trawienie, dzięki czemu dużą ilość energii może przeznaczyć na wydalanie toksyn i regenerację. Wszystkie „sztuczne” produkty, do których należy mięso i jego przetwory nie posiadają idealnego bilansu podstawowych składników i energia w nich zawarta zostaje pochłonięta na zorganizowanie skomplikowanego procesu ich trawienia, przy którym organizm czasami traci więcej energii niż otrzymuje. Człowiek żeby nie był głodny, musi spożywać duże ilości takich posiłków. Z jednej strony człowiek walczy z ilością spożywanych posiłków, a z drugiej z nadwagą. Niepotrzebnie męczy swój organizm różnymi dietami oraz środkami odchudzającymi. Kuracje się kończą a nadwaga wraca. Stąd też wniosek: żadna kuracja i dieta, żaden kucharz nie zbilansuje zawartości białka, tłuszczy, węglowodanów, witamin i mikroelementów w posiłkach tak jak to już stworzyła natura w produktach pochodzenia roślinnego.

Komisja Światowej Organizacji Zdrowia przeprowadziła badania w kilku klasztorach w Tybecie. U 60% mieszkańców (wśród których byli starcy) nie stwierdzono próchnicy zębów, zaburzeń pracy układu krwionośnego i pokarmowego. Wszyscy oni, niezależnie od wieku, byli sprawni i zdrowi. Analiza ich pożywienia wykazała, że odżywiają się bardzo skromnie, nie posiadają lodówek, kuchni gazowych, nie używają cukru, mięsa i rafinowanych produktów. Ich podstawowy jadłospis – to placki jęczmienne, tybetańska ziołowa herbata, czysta  woda. Latem pożywienie wzbogacały rzepa, marchew, ziemniaki i trochę ryżu. I oto paradoks. W najbardziej rozwiniętych krajach jak USA, Niemcy, Francja, które są w czołówce pod względem spożycia mleka, mięsa, rafinowanych produktów i innych wykwintnych potraw, zdrowie ludności wygląda inaczej.

Na przykład w Ameryce na trzy rodziny – dwie cierpią na nowotwory. Dwie osoby z pięciu cierpią na choroby sercowo-naczyniowe, z powodu których umierają; odnotowuje się ogromną liczbę osób, cierpiących na cukrzycę. Przewlekłe choroby trapią 19% ludności, a więc cierpi na nie prawie co piąty mieszkaniec.

W Niemczech – na cukrzycę cierpi 20% ludności. Około 20% dzieci w wieku od 8 do  16 lat ma niedorozwój umysłowy i fizyczny. Na reumatyzm i zapalenie stawów choruje od 15 do 17% ludności.

We Francji – alergia dotyka od 15 do 20% ludności, 450 tys. dzieci poniżej 18 roku życia cierpi na różnorodne zaburzenia słuchu i wzroku, 1,5 miliona dzieci w wieku 6 lat choruje na astmę. We wszystkich krajach wysoko uprzemysłowionych w ciągu ostatnich 25 lat procent noworodków z wrodzonymi schorzeniami podwoił się.

Starożytna tybetańska mądrość głosi: „Przeważnie ludzie chorują z dwóch przyczyn, z obżarstwa albo z głodu”. Wychodzi na to, że często za pomocą widelca i noża sami kopiemy sobie grób. Umiejętność prawidłowego odżywiania – to wielka sztuka! Nie wystarczy smacznie gotować, trzeba się nauczyć prawidłowo odżywiać!!  I tego wam życzę;)

 

Wszystkie posiłki możemy podzielić na grupy:
1. Białka — mięso ryby, jaja itd.
2. Węglowodany — chleb, miód, cukierki, ziemniaki itd.
3. Tłuszcze — masło, olej, smalec itd.
4. Roślinne — warzywa, owoce, soki.
Trawienie węglowodanów zaczyna się już w jamie ustnej, białka w żołądku, a potrawy roślinne w jelicie cienkim. Wystarczy zatem, że zjemy mięso razem z ziemniakami, by mieć kłopoty trawienne. Na przetrawienie ziemniaka — potrzebne jest około l godz., natomiast mięsa od 3 do 7 godzin. Nie myślimy o tym, że różne produkty żywnościowe są trawione w różnym czasie. Masę energii, przeznaczonej na czynności życiowe i walkę z chorobami, organizm traci na próby strawienia obiadu składającego się z nieodpowiednio dobranych składników. Niestrawione resztki pokarmu dostają się do jelita grubego, oddzielają się od strawionego pokarmu, zlepiają się w bryłkę, nazywaną kamieniem kałowym. U dorosłej osoby w jelicie grubym znajduje się od 8 do 15 kg kamieni kałowych, które człowiek nosi przez całe życie. Dlatego tak ważne jest oczyszczanie jelita i nie zapychanie go ponownie źle połączonym jedzeniem.

Co to jest dieta rozdzielna?

Zasady diety rozdzielnej zostały opracowane przez dr Haya jeszcze w latach trzydziestych. Opiera się o­na na trzech regułach, które można określić filarami zdrowia:
-nie należy łączyć produktów białkowych z węglowodanami
-jeść wyłącznie naturalne i pełnowartościowe produkty spożywcze
-utrzymywać równowagę kwasowo-zasadową w organizmie
Złe zestawianie produktów spożywczych prowadzi do nadmiernego obciążenia wątroby i trzustki, co powoduje opóźnienia i zaburzenia trawienia. Dietę należy rozpocząć od oczyszczania organizmu i stopniowo zacząć prawidłowo łączyć produkty, zrezygnować z pokarmów konserwowanych i przetworzonych, oraz powoli zacząć obciążać organizm wysiłkiem fizycznym, jeśli żadne sporty nie są uprawiane…(spacery od 5 do 10 km dziennie wystarczą na początek).

Co można łączyć?

Zasady spożywania produktów z przewagą białek

1. Jeśli spożywamy tłuszcz z białkiem (mięso smażone na oleju roślinnym), to należy jeść mięso z dużą ilością warzyw. Obfitość warzyw neutralizuje szkodliwą działalność tłuszczów.2. Białek lepiej nie mieszać z innymi białkami. Każde białko należy jeść oddzielnie:  jeden rodzaj białka każdorazowo, np. tylko mięso lub tylko groch, lub tylko ryby. 3. Produkty białkowe lepiej spożywać na kolację, nie później niż dwie godziny przed snem, ponieważ nocną porą organizm zajmuje się regeneracją i potrzebuje substancji białkowych. Warzywa muszą się znaleźć przed każdym pożywieniem białkowym.

Pożyteczne rady odnośnie spożywania produktów z przewagą białek

Najlepiej jeść mięso zapiekane w piekarniku lub na grillu. Nie smażyć na oleju i nie gotować. Rosoły, mięsne (buliony): na strawienie mięsnego bulionu organizm zużywa 30 razy więcej energii niż na trawienie mięsa. Produkty mięsne, zawierają ponad 20 różnych trujących substancji i podczas gotowania przechodzą one do bulionu. W ten sposób rosół gotowany na mięsie – to „skondensowany wyciąg z martwego zwierzęcia”  Z bulionów mięsnych lepiej całkowicie zrezygnować. Ponieważ białka nie są potrzebne człowiekowi w dużych ilościach wystarczy spożywać mięso, ryby, drób 2 razy w tygodniu.  100 gramów orzechów całkowicie zaspokajają dobowe zapotrzebowanie na białko. 200 gramów mięsa lub 300 gramów ryby najlepiej zamienić na 120 gramów roślin strączkowych. Mięso i ryby należy zawsze spożywać świeżo przygotowane, nie pozostawiając ich na następny dzień. Jeśli gotujecie mięso, to na 10 minut przed końcem gotowania należy dodać kawałek jabłka. Mięso będzie soczyste. Ryba będzie smaczniejsza, jeśli w trakcie gotowania będziemy dolewać kilka razy zimną wodę.

Zasady spożywania produktów z przewagą węglowodanów

1. Skrobię należy spożywać jednego rodzaju (kasza bez chleba, groch bez chleba). Kilka rodzajów skrobi zjedzonych jednocześnie spowoduje wzrost apetytu, czego skutkiem będzie zwiększona ilość zjedzonego pokarmu. 2. Chleb, wyroby mączne, kaszy z dżemami lub cukrem nie można łączyć ponieważ zmieszanie ich ze sobą spowoduje fermentację w żołądku. Dlatego też często po zjedzeniu bułek drożdżowych, pączków z powidłami lub dżemem, odczuwamy zgagę. Z tych przyczyn Tombak zaleca aby nie jeść razem skrobi i cukrów. Na przykład, nie dodawać cukru do wszelkiego rodzaju kasz (owsianek). Chleb można smarować miodem, ale korzystniej dla zdrowia jest rozpuścić go w ciepłej przegotowanej wodzie i wypić. 3.Słodkie i suszone owoce można łączyć ze skrobiami: chlebem, kaszami, ryżem. 4. Kasze, chleb, ziemniaki i inne skrobie powinny być spożywane oddzielnie od mięsa, ryb, jaj, żółtego sera, twarogu, tzn. pokarmu białkowego. Przerwa między spożywaniem węglowodanów i białek powinna wynosić przynajmniej 2-3 godziny. 5. Pokarm skrobiowy zaleca się spożywać w dzień, w okresie między godziną 9.00 a 13.00, ponieważ przy trawieniu węglowodanów organizm otrzymuje najwięcej energii. Ta energia będzie całkowicie spalona w czasie zajęć, w ciągu całego dnia. Ta uwaga jest szczególnie cenna dla osób skłonnych do nadwagi. 6. Przed spożyciem skrobi koniecznie należy zjeść warzywa. 7. Najlepiej przyrządzić sałatki z następujących warzyw: kapusty, marchwi, buraków, kopru, pietruszki, soli, przypraw. Enzymy, znajdujące się w warzywach pomagają strawić skrobię.

Pożyteczne rady

• Trawienie skrobi rozpoczyna się już w ustach, dlatego pożywienie skrobiowe należy szczególnie dokładnie żuć.
• Gatunki bez drożdżowego pieczywa, kasza – posiadają włókna roślinne, które oczyszczają układ pokarmowy. Spożywanie tych produktów codziennie jest najcenniejszą profilaktyką pracy układu pokarmowego.• Korzystne dla zdrowia są kasze: gryczana, pszenna, kukurydziana, jęczmienna, ryż (dziki, nieoczyszczony). Kasze powinny być ugotowane na „gęsto”, bez dużej ilości wody. Powinny też stanowić 1/3 naszego codziennego posiłku.
• Najlepiej spożywać kasze ugotowane metodą „z przerwą”. Przykładowo, kaszę należy przemyć. Zamoczyć na 3-4 godziny. W tej samej wodzie stawiamy ją na ogień i gotujemy 3-5 min. Następnie do kaszy wsypujemy drobno pokrojoną cebulę i szczelnie zawijamy, by nie traciła ciepła i „dochodziła” przez 15-30 min. Przed jedzeniem dodać masło lub olej roślinny.

Zasady spożywania tłuszczów

Tłuszcze zwierzęce: masło, śmietanka, śmietana, smalec.
Tłuszcze roślinne: oleje roślinne, większość orzechów.
1. Tłuszcze można mieszać z węglowodanami i warzywami.
2. Tłuszcze należy spożywać w ograniczonej ilości 25-30 g oleju roślinnego dziennie,
10-15 g masła śmietankowego (2 łyżki stołowe).

Pożyteczne rady

• Szczególnie szkodliwe jest smażenie tłuszczów w temperaturze powyżej 150°C (taka temperatura jest na patelni podczas smażenia). W takiej temperaturze wszystkie tłuszcze w tym i oleje roślinne ulegają rozkładowi, zamieniając się w związki toksyczne, rakotwórcze. Na smażonych produktach tworzy się „skórka” przypominająca polietylen. W szczególności znajdują się tam substancje rakotwórcze. Spożywanie takich produktów zwiększa ryzyko zachorowania na raka i choroby wątroby. Dlatego też najlepiej tłuszcze spożywać w postaci niepodgrzanej, bezpośrednio przed użyciem.• W trakcie produkowania masła używa się sporo domieszek „ukrytych konserwantów”, dzięki którym termin przydatności przedłuża się o kilka miesięcy. Żeby zlikwidować szkodliwość różnych domieszek zaleca się oczyszczanie masła śmietankowego, przetapianie go. Przetopione masło nie podwyższa cholesterolu, nie jełczeje i może być bardzo długo przechowywane bez dodawania konserwantów.

 

Zasady spożywania owoców

1. Owoce jeść w niedużej ilości na 20-30 minut przed posiłkiem.
2. Nie dodawać cukru do surowych owoców. Starać się spożywać owoce sezonowe.
Owoce oczyszczają krew (odkwaszają ją). Dodając cukier, otrzymujemy efekt odwrotny.

Zasady spożywania warzyw

1. Zimą i wiosną nie spożywać nadmiernie pomidorów, ogórków. Wymienione warzywa są hodowane sztucznie albo zrywane niedojrzałe, dlatego też szybko gniją i psują się. Żeby zwiększyć termin przechowywania poddawane są działaniu różnorodnych środków. Każdy wie, jakie „szkody” te środki wywołują. 2. Wiele osób narzeka, że nie może spożywać surowych warzyw. Tak się dzieje dlatego, że wszystkie artykuły pochodzenia roślinnego powinny być bardzo dokładnie przeżuwane, ponieważ ich trawienie zaczyna odbywać się w jamie ustnej. Jeżeli tego nie robicie, to niedobrze pogryziony pokarm przedostaje się do żołądka, gdzie będzie fermentować, a to powoduje wzdęcia i obfite gazy. 3. Wiele warzyw zawiera nukleidy promieniotwórcze, dlatego też sałatki należy przyrządzać z warzyw wyhodowanych na własnej działce lub warzyw czystych ekologicznie. Jeśli nie mamy takich możliwości, promieniotwórczych nukleidów możemy się pozbyć w następujący sposób: przed spożyciem należy warzywa wymoczyć w słonej wodzie przez 3 godziny bez dostępu światła. W ten sposób około 40%  radionukleidów ulega zniszczeniu. 4. W zimne pory roku źródłem witamin oraz makro– i mikroelementów powinny być kiszone warzywa suszone, owoce lub ich przetwory.

Pożyteczne rady o spożywaniu warzyw i owoców

Należy odżywiać się produktami wyhodowanymi w miejscu zamieszkania i najlepiej zgodnie z sezonem. Chodzi o to, że każda roślina (owoce i warzywa) zawiera w sobie informację, która tworzy się w roślinie pod wpływem klimatu. W gorącym klimacie roślina wytwarza przeciwne – chłodne właściwości płynu (soku): arbuzy, melony, pomarańcze, mandarynki, banany. Gdy je spożywamy, ochładzają nasz organizm. Zimą owoce cytrusowe lepiej jeść w niedużych ilościach. Latem lepiej jeść miejscowe owoce-truskawki, maliny, jabłka, wiśnie, czereśnie, gruszki, tzn. owoce, które rosną w naszym regionie. Jeśli marchew, pietruszka itp., a także jabłka, gruszki, morele, śliwy zebrane latem  wysuszymy, można je moczyć  wodzie i dodawać do jarzynowych i owocowych zup oraz kasz. W ten sposób przez cały rok będziemy otrzymywać 100% witamin, znajdujących się w tych warzywach czy owocach. Rośliny, które rosną w chłodnych warunkach klimatycznych, wytwarzają w sobie przeciwne – rozgrzewające właściwości. Rośliny zbożowe, orzechy, pestki słonecznika, pestki dyni, rośliny okopowe (korzeniowe), gdy je spożywamy – rozgrzewają nasz organizm. Wniosek nasuwa się sam: latem należy spożywać więcej warzyw i owoców, które ochładzają organizm, a zimą – więcej kasz i owoców suszonych, rozgrzewających organizm.

Jak spożywać desery?

Desery są jedzone na końcu posiłku (po posiłku zasadniczym), zazwyczaj po tym, jak człowiek się już nasyci. Do deserów należą: ciastka, lody, słodkie owoce, cukierki, herbatniki itp. Wszystkie desery bardzo źle łączą się z innymi rodzajami pokarmu. Dostając się do już przepełnionego żołądka, hamują zachodzące w nim procesy trawienia. Stają się przyczyną fermentacji w układzie pokarmowym, stąd więc wniosek: unikajcie deserów albo spożywajcie je jako oddzielne danie. Jeżeli nie chcecie przytyć od ciasta, to po jego spożyciu zjedzcie dużą ilość surowych warzyw. Jeśli chcecie zjeść lody, to proszę je spożywać oddzielnie, po czym w ciągu 2-3 godzin nic już więcej nie jeść. Chłodne desery: lody, słodkie napoje chłodzące, schładzają przylegające do żołądka organy, co utrudnia ich ukrwienie, powodując skurcze. Enzymy pokarmowe są aktywne  w temperaturze + 37°C, dlatego też każde chłodne pożywienie najpierw się ogrzewa, a następnie ulega trawieniu, na co nasz organizm traci dodatkową ilość energii. Lody i napoje chłodzące są przyczyną pojawienia się guzów i torbieli u kobiet oraz zapalenia prostaty u mężczyzn. Dlatego też Tomabk radzi spożywać te produkty bardzo sporadycznie i najlepiej w ciepłych porach roku.

laczenie_2

Przykłady:

 • – warzywa + mięso gotowane, szaszłyk, kotlety mielone itp
 • -warzywa + twaróg
 •  -warzywa + gotowany groch lub fasola
 • -warzywa + ryż
 • -warzywa + makaron w sosie pomidorowym
 • -Jaja sadzone z sałatką warzywną
 • -Ser żółty z pomidorem, papryką i kiszonym ogórkiem
 • – Szynka ze szparagami
 • -Chleb z sałatką warzywną
 • -kasza z gulaszem warzywnym
 • -ziemniaki z warzywami z wody
 • -Ryba z marchewką
 • -Stek z gotowanymi warzywami

Ile należy jeść?

Tombak twierdzi, że im mniej jemy, tym lepiej. Od umiarkowanego jedzenia jeszcze nikt nie umarł, ludzie chorują i umierają z przejedzenia. U większości z nas żołądek rozciągnięty jest do nienaturalnych rozmiarów, jemy 5 do 10 razy więcej, niż potrzebuje tego nasz organizm. Ten organizm usiłuje żyć według zakodowanych praw natury, my na okrągło uczymy go obżarstwa i lenistwa. Należy zrezygnować ze stereotypu, że dobry obiad polega na tym, żeby na talerzu był kawał tłustej łopatki, ogromna ilość ziemniaków i surówka. Ileż przyjemniej zjeść kawałek gotowanego kurczaka, trochę brukselki, marchewki i kiszony ogórek. Zalecane jest stopniowe przechodzenie na dietę rozdzielną. Wystarczy zacząć od codziennego wypicia dwóch szklanek naturalnego soku. Do obiadów dodawać coraz więcej warzyw i sałatek.Starać się ograniczyć mięso. Każdy posiłek poprzedzać sokiem albo wodą. Na śniadania spożywać warzywa i owoce, na obiad surówki, sałatki, kasze z masłem lub gotowane warzywa. Na kolację surówki, biały ser, ryby, jaja. Jeśli w ciągu dnia odczuwa się głód, lepiej jeść suszone owoce zimą, a latem świeże owoce.

Na koniec zachęcam wszystkich do małego eksperymentu – pierwszego dnia zjedz obiad składający się z mięsa, ziemniaków i surówki,  drugiego dnia obiad składający się z mięsa i surówki bez ziemniaków i zaobserwuj jak się czujesz, po którym obiedzie będziesz czuć się lepiej…

 

O autorze Agusia

Drogi czytelniku gifyagusi.pl, sprawdź moje pozostałe wpisy i artykuły na tej stronie. Dołącz do osób lubiących moją stronkę i wpisy. Obserwuj moje najnowsze wpisy na stronie poprzez portale społecznościowe. Podziel się interesującym wpisem ze swoimi znajomymi już teraz. Oprócz pięknych gifów umieszczam tutaj także muzykę, poradniki i publikacje, które z pewnością Cię zaciekawią.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

x

Zobacz również

gify lekarze

Gify Lekarze

Gify lekarze to gify i obrazki z lekarzami i lekarkami.Gify Animowane Lekarze to postacie leczące ...